MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Birinci Kısım- Amaç,Kapsam,Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar

İkinci Kısım - Tüketicinin Korunması 
ve Aydınlatılması

Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler
Madde 5 - Satıştan Kaçınma
Madde 6 - Taksitli Satışlar
Madde 7 - Kampanyalı Satışlar
Madde 8 - Kapıdan Satışlar
Madde 9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayınlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli 
Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi

Üçüncü Kısım - Tüketici 
Kuruluşları

Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti

Dördüncü Kısım- Yargılamaya 
ve Cezaya İlişkin Hükümler

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması 
ve Malın Toplatılması
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz 
ve Zamanaşımı

Beşinci Kısım- Çeşitli 
Hükümler 

Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diğer Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme


BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar
Madde 
1 - Amaç 
Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 
koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektir.
Madde 2 - Kapsam 
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 
tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi 
kapsar. 
Madde 3 - Tanımlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya 
fikri faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standartını, 
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketciye 
mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
h) İmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin 
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, 
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, 
vakıf ve tüketim kooperatiflerini, İfade eder. 
İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 
Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler 
Ambalajında, etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan 
veya satıcı tarafından vaadedilen veya standartında tespit edilen 
nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak 
kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, 
malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları 
satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin 
iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini 
ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya 
ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı 
satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi 
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile 
ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını 
öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan 
ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak 
davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye 
teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak 
satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 
2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaz.
Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı 
hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmıssa veya amaca aykırı sonuçlar 
doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten 
sağladığı fayda kadar indirim yapılır.
Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki 
hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine 
veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla 
okuyabileceği şekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir 
etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, 
fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi 
bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan 
satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
Madde 5 - Satıştan Kaçınma 
Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" 
ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında 
veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, onun 
stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı teşhir ettiği malların satışından 
kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez.
Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi 
tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın 
alınması ya da başka bir malın veya hizmetin saın alınması koşuluna 
bağlı kılamaz.
Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla 
satılması, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü 
uygulanmaz. 
Madde 6 - Taksitli Satışlar 
Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden 
ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından 
az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her 
iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini 
yapmakla yükümlüdür.
Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde 
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, 
bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda 
ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta 
geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet 
uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraflarca belirlenen 
ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam 
satış fiyatı hiçbir şekilde arttırılamaz.
Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek 
ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye 
vermek zorundadır.
a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faiz 
oranı, 
d) Ön ödeme tutarı, 
e) Ödeme planı. 
Madde 7 - Kampanyalı Satışlar 
Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak 
düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın 
veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle 
yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının 
zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara 
aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici 
ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin 
bilahere teslim veya yerine gtirilmesi koşuluyla yapılan her türlü 
satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.
Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiş tarihi" 
ve "malın veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih 
ve şekli"ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ıncı maddenin birinci 
ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır. 
Madde 8 - Kapıdan Satışlar 
Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında, 
önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 1.000.000 Türk Lirasını 
aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.
Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi 
sonuna kadar malı, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte 
serbesttir.Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi 
bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma 
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı 
ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı 
geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle 
ve kullanım sözkonusu ise, kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki 
kaybı tazminle yükümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması, 
başlıbaşına bir değer azalmasını ifade etmez.
Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı hale 
gelmişse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir 
bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür.
Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül, 
ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda, ayrıca 6 ıncı madde hükümleri 
de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer, her yılın Ekim 
ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu 
durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan 
edilir. 
Madde 9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü 
Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm 
makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış 
"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin 
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek 
alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının 
satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin 
vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki 
işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından 
iade edileceği"ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların 
kendisine anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine 
teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan 
eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında 
tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde 
mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyiğ ibraz edememesi 
halinde, satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine 
getirmemiş olduğu kabul edilir.
Madde 10 - Tüketici Kredisi 
Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya 
hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları 
durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında 
yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının 
da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasında akdedilen sözleşmede 
öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhinde 
değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Faizin hesaplandığı yıllık oran, 
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı 
ayrı belirtildiği ödeme planı, 
c) Tüketici kredisi tutarı, 
d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı, 
e) İstenecek teminatlar, 
f) Gecikme faizi oranı, 
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, 
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Aranır.
Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı 
önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da 
birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka 
veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon 
indirimini yapmakla yükümlüdürler.
Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir 
mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak 
hukuki işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın 
ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 
Madde 11 - Süreli Yayınlar 
Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde 
yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması 
halinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna 
isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek 
taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını 
hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya 
ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 
1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli 
yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe 
konulur. 
Madde 12 - Etiket 
Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya 
ambalajların yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir 
şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren 
etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan 
listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya 
göre düzenlenerek asılır.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul 
ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler.
Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin 
işleri yürütmekle görevlidirler. 

Madde 13 - Garanti Belgesi 
İthatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri 
sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti 
belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu 
tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere 
aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve asgari 
bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın 
tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.
Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, 
gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile 
yükümlüdür.
Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın 
süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması 
hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi rededemez. Tüketicinin 
bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı 
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından 
kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.
Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda 
bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami 
süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit 
ve ilanla görevlidir. 
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma 
Kılavuzu 
Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onarım ve kullanılmasına 
ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, 
yurt içinde üretilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir 
Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur.
Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu 
ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile 
birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 
Madde 15 - Servis Hizmetleri 
İthalatçı ve imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın 
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım, 
onarım ve servis hizmetlerini yürütecekleri istasyonları kurmak 
ve yeterli sayıda teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak 
zorundadırlar.
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu 
olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul 
ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve 
ilanla görevlidir. 
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar 
Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst 
ve doğru olmaları esastır.
Tüketici aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını 
istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, 
şiddet hareketlerini ve suç işlemeye özendirici, kamu sağlığını 
bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici 
reklam ve ilanlar yapılmaz. 
Madde 17 - Reklam Kurulu 
Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, 
bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve inceleme 
sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, 
sözkonusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzenlemek 
hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir Reklam Kurulu 
kurulmuştur.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri 
belirlemede; ülke koşullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel 
kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.
Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından 
yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlıkça, yükseköğretim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve 
işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık 
tecrübesi bulunan kişiler arasından görevlendirilecek bir üye, 
b) Adalet Bakanlığı'nca bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler 
arasından görevlendirilecek bir üye, 
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite 
öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye, 
e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir 
üye, 
f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından 
seçeceği bir üye, 
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği 
bir üye, 
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri 
arasından seçeceği bir üye, 
k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği 
bir üye, 
m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye, 
n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye, 
o) Mühendis Odaları Birliğinden bir üye, 
p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye,
Olmak üzere onyedi üyeden oluşur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır.Süresi bitenler yeniden 
görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler herhangi bir sebeple 
boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde 
bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu herzaman Başkanın 
çağrısı üzerine toplanır.
Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır 
ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak 
üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda 
görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca 
görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi 
olanlara verilecek huzur hakkı ve kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine 
ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir.
Kurulun sekretaerya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Reklam kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile 
sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler 
Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre 
sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların 
emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına, 
bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek 
ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal ve 
hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve 
bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü 
ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 
Madde 19 - Kalite Denetimi 
Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına 
ve bu konularda bilgilendirilmesine ilişkin, standartına göre veya 
standartı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere belirlenecek özelliklere 
göre yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi 
hakkındaki usul ve esasları, Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü 
alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından 
belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır. 
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi 
Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders programlarına 
Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.
Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür 
çıkarılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda 
programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin 
önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur. 
ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluşları
Madde 21 - Tüketici Konseyi 
Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına 
ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine 
çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik 
tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlığın 
koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur. Tüketici 
Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin 
başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, 
Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türk Belediyecilik Derneği, İşçi Sendikaları Konfederasyonları, 
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye 
Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Tabibler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Milli Kalite Konseyi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve Tüketici 
Örgütleri temsilcilerinden oluşur.
Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 
sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici 
örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin 
Tüketici Konseyine göderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir.Ancak, 
kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir 
şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının %50'sinden fazla 
olamaz.Tüketici Konseyi yılda enaz birkez toplanır.
Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli 
olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem heyeti" oluşturmakla 
görevlidir.
Başkanlığı Sanayii ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir 
memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye 
başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği 
bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği 
bir üye ve tüketici örgütlerinin seçeceği bir üye olmak üzre başkan 
dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve Sanayi Odası ya da ayrı ayrı kurulduğu 
yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği 
üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf 
ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.
Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici 
sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği 
bir memur tarafından yürütülür.Tüketici sorunları hakem heyetinin 
oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince 
re'sen doldurulur.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici 
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyuşmazlık konusu 
mal veya hizmet bedelinin 5.000.000 Tl'yi aşmadığı hallerde, bu 
heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine 
başvurulamaz.Bu parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında 
gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar, 
tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul 
ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler
Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri 
Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara 
tüketici mahkemelerinde bakılır.
Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve 
Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.Tüketici 
Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür. 
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması ve 
Malın Toplatılması 
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya 
tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması 
ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava 
açabilirler.
Mahkeme, dava sonunda ayıplı malların toplatılması kararını vermişse; 
ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade 
edilip edilmemesine de karar verir.Ancak, malların toplatılması 
için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından 
ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.
Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin 
açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür.
Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi 
zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır. 
Madde 25 - Ceza Hükümleri 
4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 
9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına 
ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler 
hakkında 5.000.000 lira para cezası uygulanır.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci 
fıkralarına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci maddenin 
birinci fıkrasına, 27 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket 
edenler hakkında 10.000.000 lira para cezası uygulanır.
16 ıncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000 lira 
para cezası uygulanır.16 ıncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde 
yayın yapan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş 
ise, cezanın on katı uygulanır.Bakanlık ayrıca ticari reklam veya 
ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden 
ister.Bu isteğe rağmen 16 ıncı maddeye aykırılığın devamı halinde, 
Bakanlık ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle 
düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemelerine başvurabilir.
18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 
lira para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi 
standartına aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, can ve 
mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilginin bulunması ve standartına 
intibak ettirilmesinin imkansız olması hallerinde tüketici mahkemesi, 
doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi 
için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ve gerektiğinde 
tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına 
karar verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen 
işyeri kapatma karar özetleri, büyük harfle yazılmak suretiyle ve 
kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan 
bir yerine yapıştırılır.Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak 
üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde 
bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan 
mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde 
tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır.Para cezaları her yılın 
başında Türk Ceza Kanununun Ek 2 inci madde hükümleri uyarınca arttırılır.
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları, 
bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına 
engel olmaz. 
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı 
25 inci maddenin;
a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 inci maddenin bir ve ikinci 
fıkralarına aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince, 
b) Üçüncü fıkrasında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından, 
c) Diğer cezalar o yerin mülki amiri tarafından verilir.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idari niteliktedir.Bu 
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
yetkili idari mahkemesine itiraz edebilir.İtiraz, idarece verilen 
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde 
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.İtiraz 
üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.
25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin 
cezai zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi bu Kanunun 
hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona 
erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar.Karar aleyhine 
yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser.
Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde 
ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.
BEŞİNCİ KISIM - Çeşitli Hükümler 
Madde 27 - Denetim 
Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri 
ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, 
mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan 
ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme 
ve araştırma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve 
kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi 
ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur. 
Madde 28 - Laboratuvar 
Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için labaratuvarlar kurabilir veya 
Bakanlıkların kurulu bulunan labaratuvarlarından istifade edebilir; 
kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş labaratuvarlarında 
bulunması gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile 
müştereken tespit ve ilanla görevlidir.
Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri 
resmi veya özel kuruluş labaratuvarlarında yaptırılabilir.Tahlil 
sonuçlarının standartına aykırı çıkması halinde, buna ilişkin tüm 
giderler üretici kişi veya kuruluş tarafından ödenir. Bu giderler, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Madde 29 - Ödenek 
Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri 
ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile 
sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda 
olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin 
ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde ikisi nisbetinde 
yapılacak ödemeler, TC Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta 
toplanır.Bu hesapta toplanan paraların yüzde beşi bu Kanunun uygulanmasında 
görev alan kuruluşlar tarafından, yüzde doksan beşi ise 4054 sayılı 
Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından kullanılır. 

Madde 30 - Diğer Hükümler 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler 
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, mesleki üst kuruluşlar 
ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır.Bakanlık, 
bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli 
tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler 
3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı 
İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina 
Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1
Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi 
gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu belirler. 
Madde 33 - Yürürlük 
Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 34 - Yürütme 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.